508-771-2100 | Hours: Sun-Thu 9am-12am | Fri + Sat 9am-1am | Kitchen Open: Mon-Thu 11am-10pm | Fri + Sat 11am-11pm

Hours

Ten Pin Eatery

Hours of Operation at Ten Pin Eatery

Sunday – Thursday
9AM – ’til Midnight

Friday + Saturday
9AM – 1AM

to top button